bakg

  • 585678 Tekanna
    + 2 delar, Estrid Ericson (1894-1981), Sverige. Fi..//
  • 622896 Tyg
    Firma Svenskt Tenn, Estrid Ericson (1894-1981), Sv..//
  • 623035 Tyg
    Firma Svenskt Tenn, Estrid Ericson (1894-1981), Sv..//