Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

Köpevillkor

Köpevillkor

1. INLEDNING OCH TILLÄMPNING

Dessa villkor gäller för auktioner av föremål som Auktionshuset Metropol AB ("Metropol") erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via Internet där auktionerna genomförs elektroniskt ("Tjänsten"), där en kund ("Kunden") kan registrera sig och köpa auktionsföremål ("Föremål"). Metropol agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren av Föremål ("Säljaren") ger Metropol i uppdrag att i eget namn men för Säljarens räkning sälja Föremål via Tjänsten. Undantagsvis kan Metropol sälja Föremål för egen räkning som Metropol är ägare till, t.ex. efter återtagande från Kunden inom ramen för auktionsprocessen. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor, prislistan och övriga policys som Metropol publicerar avseende Tjänsten (sammantaget "Villkoren") uttömmande reglera vad som gäller vid Kundens registrering och användning av Tjänsten samt Kundens köp av Föremål. För att ha rätt att använda Tjänsten och köpa Föremål från Tjänsten måste Kunden godkänna Villkoren. Mer detaljerad information om användningen av Tjänsten, budgivningsprocessen och annan praktisk information finns under rubriken "Så köper du" på www.metropol.se. Utöver Villkoren finns även försäljningsvillkor som reglerar en Säljares rättigheter och skyldigheter i samband med försäljning av Föremål.

2. REGISTRERING

Kunden registrerar sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Tjänstens webbsida eller på plats i Metropols lokaler. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kon-taktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan. Genom registreringen accepterar Kunden Villkoren och att vara bunden av Villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av Tjänsten. Om ett företag registreras som Kund ska registreringen göras av en fysisk person som har rätt att binda företaget till Villkoren och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget. Följande personer/Kunder har inte rätt att använda Tjänsten: personer som är under 18 år, personer som har begränsad rättshandlingsförmåga och Kunder som stängts av från Tjänsten temporärt eller permanent. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget kundnummer och lösenord och Kunden ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn. Kunden ska se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Kunden har inte rätt att låna ut eller sälja loginuppgifter till tredje man. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att logininformationen har spritts till obehöriga eller på annat sätt har eller kan missbrukas. Metropol skyddar lagrade personuppgifter. Metropol kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Kunden lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister. Vad gäller användning av personuppgifter se punkt 14 nedan.

3. TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Metropol lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgäng-lighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Metropol ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål. Metropol förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. Metropol har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten utan att på förhand meddela Kunden. Detta kan bland annat innefatta Kunder som inte följer Villkoren; har förfallna obetalade fakturor; inte hämtat ut köpta Föremål eller som Metropol bedömer missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 6. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning.

4. OBJEKTSBESKRIVNING/UTROPSPRISER

De utropspriser som anges för olika Föremål baseras på en marknadsanpassad värdering av Föremål inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket ett Föremål slutligen säljs kan väsentligen överstiga eller underskrida utropspriset. Kunden har alltid ett eget ansvar att undersöka Föremålet (se punkt 11). Uppgifter om Föremålet som t.ex. anges i objektsbeskrivningen kan komma att ändras t.ex. om ny information om Föremålet blir känd. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Föremålets värde har Metropol rätt att ta bort Föremålet från Tjänsten och att återföra Föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.

5. BUDGIVNING OCH KÖP

En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. För att ha möjlighet att vinna en budgivning ska budet uppfylla följande krav: budet ska, med minst ett visst prisintervall, s.k. budsteg, överstiga det bud som för närvarande leder budgivningen och budet ska minst uppgå till det lägsta startbud som har angivits på Webbsidan. Närmare information om budstegsintervall och startbud (intervall och gränser som kan variera med tiden) finns under rubriken "Så köper du". Kunden kan delta i en budgivning på två sätt, via manuell budgivning eller via automatisk budgivning genom en s.k. budbetjänt. Vid manuell budgivning följer Kunden budgivningen på egen hand och bestämmer om och när Kunden vill lägga ett bud. Vid automatisk budgivning anger Kunden i stället ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Föremålet ("Maxbud"). Vid angivandet av ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkomna budet som registrerats i Tjänsten som vinner. Samtliga bud (inklusive Maxbud) är bindande för Kunden och kan inte ändras eller dras tillbaka. Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till Föremålets Bevakningspris. Metropol och den Kund som lagt det vinnande budet ("Köparen") anses ha ingått ett bindande avtal så snart auktionen avslutats. Kunden är skyldig att självt kontrollera om lämnat bud lett till köp. Kunden får aldrig delta i en budgivning som avser ett Föremål som Kunden har lämnat in till försäljning och får inte heller manipulera eller på annat sätt påverka budgivning själv eller genom ombud (t.ex. genom att Kunden registrerar två konton i Tjänsten).

6. ÅNGERRÄTT

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela Metropol att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Föremålets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Metropol via e-post till info@metropol.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även använda sig av Metropol ångerblankett. Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Föremålet. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står risken för att Föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Returnerade Föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Metropol för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom två (2) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 10 nedan. När Metropol har tagit emot Föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Föremålet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Metropols standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Metropol förvarat Föremålet och som överstiger två (2) kalenderdagar (se vidare nedan under punkten 10 nedan). Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Om Metropol bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, Säljaren eller andra Kunder på ett för Metropol icke godtagbart sätt, förbehåller sig Metropol rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

7. INROPSUPPDRAG

Utöver den budbetjänt som kan användas via Internet, tar Metropol kostnadsfritt emot inropsuppdrag för Kundens räkning på plats i Metropols lokaler. Sådana inropsuppdrag ska vara Metropol tillhanda senast en timme före stängning av Metropols lokaler, observera att auktionen kan pågå trots att Metropols lokaler inte är öppna. Vid lika bud ska det bud som först registrerades i Tjänsten anses vinnande om buden blir de högsta vid auktionstillfället. Metropol bjuder för den uppdragsgivande Kundens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits i inropsuppdraget. Metropol har rätt att bortse från ingivna inropsuppdrag om Kunden inte bedöms ha betalningsförmåga eller möjlighet att avhämta aktuellt Föremål inom avtalad tid (se vidare nedan under punkten 10). Den uppdragsgivande Kunden måste själv kontrollera om avgivet bud lett till köp och sådan information kan erhållas via Tjänsten eller via Metropols kundtjänst. Metropol ansvarar inte för någon skada som kan drabba Kunden om Metropol försummar att utföra inropsuppdraget. Kunden ansvarar för köp som kommer till stånd på grund av ett felaktigt inropsuppdrag förutsatt att felaktigheten inte har orsakats av Metropol.

8. PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING

Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades. Vidare till-kommer ersättning som ska betalas för upphovsmannens Följerätt, se vidare nedan under punkten 9. Kvitto för betalning erhålls i samband med betalning i Metropols kundtjänst. Om betalning görs via Tjänsten kan bevis på erlagd betalning erhållas elektroniskt via Tjänsten. Köparen ska inom två (2) kalenderdagar efter auktionens sluttid till Metropol erlägga full ersättning för Föremålet vilket motsvarar (I) det vinnande budet, (II) provision till Metropol, (III) eventuell ersättning enligt följerätten, och (IV) övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades ("Full Ersättning"). Om Full Ersättning inte erlagts inom två (2) kalenderdagar efter auktionens slut har Metropol rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen samt en påminnelseavgift. Alternativt har Metropol rätt att häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om Föremålet för Köparens räkning till det utrops- och bevakningspris som Metropol finner lämpligt. Vid omförsäljning har Metropol rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas för och betalas till Köparen. Om försäljningspriset inte räcker för att täcka Metropol kostnader ska Köparen omgående betala mellanskillnaden.

9. FÖLJERÄTT – ERSÄTTNING VID VIDAREFÖRSÄLJNING

Enligt den svenska upphovsrättslagen 1960:729 samt EU-direktiv 2001/84/EG har upphovsmannen rätt till ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk, s.k. Följerätt. Detta är en upphovs-rättslig ersättning som ska betalas till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet. Procentsatsen varierar beroende på storleken av försäljningspriset. För närmare information om nivåer se gällande prislista. I den mån ett Föremål som säljs via Tjänsten omfattas av denna ersättning anges detta i objektsbeskrivningen för det aktuella Föremålet och ska betalas av Köparen.

10. AVHÄMTNING/TRANSPORT OCH HÄVNING VID SEN/UTEBLIVEN AVHÄMTNING

Om Köparen inte avhämtar Föremålet hos Metropol kan Transport ske genom något av följande alternativ: (I) Standardleverans hem av mindre Föremål eller (II) Hemleverans av större Föremål. I de fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 6 är Köparen skyldig att ersätta Metropol för de merkostnader som det valda alternativet innebär. Avhämtning eller beställning av transport av köpta Föremål kan ske först efter att Köparen erlagt Full Ersättning till Metropol. Metropol lagrar Föremålet utan kostnad för Köparen under två (2) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats). Om lagringsperioden överstiger två (2) kalenderdagar kommer Föremålet att förvaras på Köparens bekostnad. Vid förvaring i Metropol egna lokaler har Metropol rätt att ta ut en förvaringsavgift i enlighet med vad som anges i prislistan som gällde när det vinnande budet lades. Metropol har även rätt att överlämna Föremålet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part, och då ska Köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner Köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 6 ovan är Köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av Föremålet överstigit två (2) kalenderdagar Genom att ta del av dessa villkor är Köparen informerad om att Metropol har ett särskilt intresse att bli av med Föremålet då det sålts. Om Köparen betalar men inte hämtar Föremålet inom två (2) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats) kommer Metropol tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta Föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugotvå (22) kalenderdagar efter auktionens avslutande. Metropol förbehåller sig därmed rätt att häva köpavtalet vid Köparens försummelse att avhämta Föremålet. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad denne har erlagt till Metropol, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part.
Om Köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Metropol även rätten att sälja Föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar och därefter till täckande av Metropols förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Föremålet har avhämtats från Metropol övergår risken och ansvaret för Föremålet till Köparen.

11. ANSVAR FÖR FEL

Alla Föremål är begagnade och säljs i befintligt skick. Föremålets skick beskrivs översiktligt i den kondi-tionsrapport som anges i samband med objektbeskrivningen. Köparen ska före auktionen noggrant undersöka och bedöma Föremålets skick, värde och beskaffenhet. Bilder och beskrivningar av Föremålet på tex Webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera Föremålet och Metropol ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Metropol ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Föremålet ser ut i verkligheten, hur Föremålet ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Uppgift om t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, samt uppgifter om Föremålets allmänna kondition, förekommande skador och lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Föremålet. Metropol ansvarar inte för skador och defekter som är hänförligt till Föremålet i sig, t.ex. naturligt slitage, förfall eller åldrande, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä. Metropol ansvarar inte för funktionen hos ur och urverk, motorfordon, mekaniska, el- eller batteridrivna Föremål. Metropol ansvar för fel i köpta Föremål begränsas till det följande: Om ett Föremål har ett fel eller brist som Metropol ansvarar för ska Metropol antingen (I) avhjälpa/restaurera felet, (II) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Föremålet, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Föremålet exklusive provision, avgifter etc.) eller (III) häva köpet. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att Köparen har reklamerat felet får Köparen häva köpet. Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Föremålet, har båda parter rätt att häva köpet. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Metropol i anledning av köpet mot återlämnande av Föremålet. Metropol ansvarar inte för skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, eller annan åtgärd vidtagen av civil eller militär myndighet, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, oavsett om annan orsak eller händelse, samtidigt eller vid annan tidpunkt, bidragit till skadan.

12. REKLAMATION

Köparen ska reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast: (I) i omedelbart samband med upphämtning av Föremålet om Föremålet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på Metropol; (II) i omedelbart samband med mottagande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till en av Köparen angiven leveransadress (III) inom en arbetsdag från upphämtande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe. Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Metropols maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Metropol ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av. Köparen är skyldig att vidta skäliga och normala åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada. Vid icke godkända reklamationer förvarar Metropol det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom två (2) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 10 ovan.

13. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Metropol lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Insamlade person-uppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten, Kundens användning av Tjänsten, administrera parternas avtalsförhållande och fullgörelse av Metropols skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev med mera. Dessutom kan Kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av prislista, köpevillkor eller Villkoren och för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Den som inte vill att dennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller önskar få information om eller begära rättelse av sina personuppgifter som behandlas av Metropol ska skicka in en skriftlig begäran om detta till Metropol.


14. COOKIES OCH MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT COOKIES

Metropol använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur Kunden använder Tjänsten och Webbsidan. Cookies är små textfiler som placeras på Kundens webbläsare när Kunden besöker Webbsidan. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för Metropol att t.ex. anpassa sina tjänster så att de passar Kunden bättre. Metropol kan även komma att använda s.k. web beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas "single-pixel GIF" eller webbfyrar. Metropol kan komma att använda förstahands- eller tredje partscookies och web beacons för att visa innehåll som är relevanta för Kunden på Metropols Webbsidor. Detta innefattar användning av teknik för att förstå nyttan Kunden har av annonser och innehåll som visats för Kunden, t.ex. om Kunden har klickat på en länk eller inte. Metropol tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på Kundens webbläsare i samband med att Kunden besöker Webbsidan. Metropol använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar i egen regi eller i samarbete med partners. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering. Metropol kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Kunden kan själv välja om Kunden vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om Kunden vill veta när datorn tar emot en cookie, kan Kunden ställa in sin webbläsare så att den meddelar användaren om det. På så vis har Kunden möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Kundens dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Om Kunden väljer att avaktivera cookiesfunktionen så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Tjänsten och Webbsidan komma att försämras.

15. FORCE MAJEURE

Om Metropol eller Metropols underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska Metropol vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Metropol inom skälig tid informerar Kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Metropols kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Metropol inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure händelse enligt denna punkt.

16. ÖVERLÅTELSE

Metropol har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan Metropol och Kunden inklusive, men inte begrän-sat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Om avtal överlåts kommer Metropol att meddela Kunden vem som har tagit över avtalet genom medde-lande på Webbsidan eller via e-postmeddelande. Om Metropol överlåter avtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla Tjänsten eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

17. EXPORTTILLSTÅND

Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs särskilt tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländs-ka kulturföremål. För utförseln av kulturföremål till länder utanför EU kan det även krävas en särskilt exportlicens enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Metropol har inget ansvar i detta avseende.


18. GILTIGHETSTID

Dessa Villkor gäller för Kunden och dess användning av Tjänsten och köp av Föremål så snart Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Metropol har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor inklusive priser och avgifter som framgår av prislistan. Metropol har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer. När Villkoren ändras ska Kunden meddelas antingen genom att ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som Kunden angivit vid registrering eller i samband med att Kunden loggar in på Tjänsten.

19. TVIST

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Föremål ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 1 mars 2016
Ladda ner broschyr